Acupunctuur, Tuina

Privacy Verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over eventueel uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn. Deze gegevens kan ik, na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts). Het kunnen ook gegevens zijn die je mij zelf ter beschikking hebt gesteld, bij voorbeeld een uitdraai van de uitslag van een door een andere zorgverlener aangevraagd bloedonderzoek.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen nog wel voor de volgende doelen gebruikt worden:

  1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
  2. Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  3. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  4. Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

  1. Je naam, adres en woonplaats
  2. Je geboortedatum
  3. De datum van de behandeling
  4. Een korte omschrijving van de behandeling (‘24104 Behandeling Acupunctuur’ of ‘24105 Behandeling Tuina’).